NĂM THÀNH LẬP: 1979TỔNG SỐ HỌC SINH: 560- SỐ LỚP 09- TỔNG SỐ CB,GV,NV:45